הר הבית פתוח ליהודים בימים א-ה | בוקר: 7:30 עד 10:00 צהריים: 12:30 עד 1:30

הרב קוק בספרו משפט כהן - "לבנות את בית המקדש ולהקריב קרבנות"

הראיה קוק זצ"ל | לבנות את ביהמ"ק

חשיפה! הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל (הראי"ה) בספרו 'משפט כהן' סימן צ"ד כותב "מצווה עלינו לבנות את בית המקדש ולהקריב הקרבנות כולן עוד לפני ביאת המשיח" | תצלום מלא מהספר משפט כהן


הרב דוד בהר"ן | הר הבית שלנו

"וע"ד שאלתו אם מותר לנו לבנות בית המקדש ע"מ שלא להקריב קרבנות. לא ידעתי הציור, שאם מטעם טומאה הותרה בציבור, כמש"כ בזה כבר בכפתור ופרח (פ"ו) ע"פ הרי"ח מפאריס. וא"כ יהיה מותר להקריב ג"כ תמידין ומוספין וכל קרבנות ציבור.

ובאמת אם נגיע למידה זו לבנות ביהמ"ק, הלא נוכל ג"כ לעשות פרה, כשנמצא פרה אדומה כשרה ונטהר מטו"מ ג"כ. ואז נקריב הקרבנות כולם. ואע"פ שאין לנו כהנים מיוחסים. אין זו כ"כ קפידה, דמה"ת סמכינן אחזקה, ולא אמרו מעלת יוחסין אלא בזמן שהיו להן יוחסין, ואלה שבקשו כתבם המתיחש הוי להו ריעותא כשלא נמצא בזמן קצר כזה, אבל באורך הזמן, שאין עבידת היוחסין ריעותא, י"ל דאין מעכב כלל ענין כתב היחש. גם אולי ישנם ג"כ יחידים מכהנים שי"ל כתבי יחס מסורים מדורות עתיקים.

בכל אופן לע"ד אם יהיה רצון ד' שנבנה ביהמ"ק גם קודם שיבא משיח ותתגלה הנבואה ויראו הנפלאות. לא יהיה כ"כ עכוב בדבר.
אמנם המצוה היא לבנות הבית כדי להקריב שם, ולחוג הרגלים, שעיקרם הוא ג"כ קרבן ראיה וחגיגה, אבל לומר שאם אין מקריבים עוברים על "לא תעשון אתי" בית תבנית בית, לא מסתבר כלל, רק שעשה מצוה ולא גמרה אם עשה ביהמ"ק ולא הקריב כשיש בידו להקריב. ואם אין בידנו להקריב כלל ודאי י"ל שאין כאן מצוה, שזוהי צורת המצוה כלשון הרמב"ם בריש הלכות ביה"ב ובספר המצוות, אבל אם מקריבין אפי' קרבן אחד באיזה זמן בודאי הוי מצוה כצורתה, אלא שמחסרין שאר הקרבנות, ואין זה נוגע כלל לאיסור של בית תבנית בית."ספר משפט כהן בהוצאת מוסד הרב קוק

תצלום מהספר - להגדלה לחץ על התמונות


תצלום עמוד - מתחיל משמאל


תצלום עמוד - המשך מימין למעלההרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל - הראי"ה